Obchodní podmínky prodeje a nákupu digitálních měn


Všeobecné obchodní podmínky

TYTO PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY (dále jen Podmínky) se především řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen Občanský zákoník).

 1. Provozovatel:

Sydemencem Genius s.r.o., IČ: 056 07 809, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

a

 1. Klient:

Vy, tedy osoba, která je návštěvníkem, Klientem či objednatelem služby prostřednictvím webové stránky: www.virtualnipenize.cz (dále jen Web).

Vstupem na Web nebo jakýmkoliv jiným užitím Webu se stáváte Klientem.

(Provozovatel a Klient též jako Strany). 1. Obecné podmínky užívání  1. Provozovatel provozuje Web, jehož prostřednictvím umožňuje Klientovi nákup a prodej virtuálních a digitálních měn podle aktuálního kurzu za podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Služba“ a „Podmínky“).  1. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Provozovatele a Klienta.  1. Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany Vašeho soukromí. 1. Vymezení pojmů  1. Virtuální měnou se podle těchto Podmínek rozumí mimo jiné Bitcoin (BTC), ale i jiné měny.  1. Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny, ani služby na ně vázané, nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a nespadají tak pod regulaci a dohled České národní banky.  1. Hodnota virtuální měny je vysoce nestálá, čímž umožňuje dosahování značných zisků při jejich nákupu, proto však obsahují obchody s virtuálními měnami také vysokou míru rizika. Pro Kliena tedy nemůže být překvapivé, že kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne.  1. Možnosti využíti virtuálních měn v reálném světě je široká a závisí na rozvoji technologie a přístupu jednotících Provozovatelů služeb. Provozovatel však nenese žádnou odpovědnost za možnost využití virtuálních měn v reálném světě. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za změnu právního prostředí a snížení důvěryhodnosti, anonymity či jiné změny fungování jakékoliv virtuální měny.  1. Klient na sebe přebírá tato výše uvedená rizika a prohlašuje, že plně zvážil své finanční a jiné možnosti při využívání Služby. 1. Klient a poskytované Služby  1. Klient je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.  1. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte jakožto Klient s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Klient s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.  1. Služby mohou využívat i spotřebitelé i podnikatelé.  1. Klient je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje.  1. Klient vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:   1. veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;   1. se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, těmto Podmínkám plně rozumí a souhlasí s nimi. Současně je takto klientovi poskytnuta smlouva;   1. při využívání Služeb je Klient, který je právnickou osobou, zastoupen osobou oprávněnou za Klienta jednat, a Klient, který je fyzickou osobou, je plně svéprávný a dosáhl věku 18 let;  1. Klient je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Provozovatele i třetích osob. Klient zejména nesmí:   1. užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,   1. užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Provozovatele, ostatní Klienty a/nebo třetí osoby;   1. pozměňovat obsah Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, ani do Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;   1. získávat osobní údaje jiných Klientů;   1. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních Klientů a/nebo Provozovatele a v souladu s určením Webu.   1. Klient nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Klienta v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy.   1. uchovávat heslo ke svému Klientskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Provozovatel neodpovídá Klienti za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.  1. Náklady na použití komunikačních služeb ze strany Provozovatele nenavyšují náklady Klienta. Náklady komunikačních prostředků na dálku na straně Kliena jdou k jeho tíži.  1. Registrovaný Klient je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictví elektronické zprávy zaslané na [email protected]  1. Provozovatel informuje Klienta, že na základě ustanovení zákona 368/2016 Sb. v platném znění může být v určitých případech povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků (viz dále), případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím na Webu. Klient s tímto postupem výslovně souhlasí. Klient se zejména zavazuje, že se na žádost Provozovatele podrobí identifikaci, zejména jedná-li se o Službu v hodnotě více než 1000 EURO (a to i rozloženou do několika objednávek), případně pokud jsou okolnosti Služby podezřelé. Podrobnosti stanoví zákon.  1. Klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů příjem z podnikání nebo jiné legální výdělečné činnosti, zápůjčka, dar, výhra, dědictví, příjem z prodeje jiného majetku.  1. Klient se dále zavazuje k uskutečňování Služby užívat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně virtuální měnu patřící pouze jemu, nikoliv třetí osobě.  1. Klient spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, souhlasí s uzavřením smlouvy v českém jazyce. 1. Omezení služeb  1. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, jedno zařízení, ze kterého klient službu využívá, na skupinu klientů nebo na konkrétní virtuální měnu.  1. Klient se zavazuje, že Služeb nevyužije k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek nebo k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; přičemž původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu a u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

 1. Objednávka a uzavření smlouvy  1. Objednávku provede Klient na Webu prostřednictví zvláštního formuláře.  1. Ve formuláři vyplní Klient, jakou měnu chce prodat a jakou koupit. Je mu následně sdělena automatiky cena, která se však ještě může změnit v závislosti na prodlení mezi učiněním objednávky, uhrazením ceny a provedením směny operátorem. K provedení směny je vždy použit kurz, který je aktuální v dobu provedení směny. To může mít za následek prodlevu, která zapříčíní změnu kurzu. Operátor na toto nebere ohled, pokud ovšem není schopen dodržet původní kurz a rozdíl v kurzu je větší než 6 procent, konzultuje další postup s Klientem.  1. Klient má možnost zkontrolovat svou objednávku, než ji potvrdí.  1. K uzavření smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem dojde až v okamžiku, kdy Klient odešle virtuální měnu dle instrukcí uvedených ve formuláři, nebo v okamžik připsání finančních prostředků na bankovní účet Provozovatele taktéž dle instrukcí uvedených ve formuláři.  1. Provozovatel neprodleně potvrdí Klientovi vznik smlouvy emailem, pokud mu Klient sdělil svoji emailovou adresu. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.  1. Provozovatel akceptuje následující platební podmínky:Bankovní Převod (CZK)FIO Banka – 2901137599/2010

Reiffeisen Bank – 9820359036/5500

Česká Spořitelna – 4418249389/0800

Sberbank – 4211103980/6800Hotovost (vklad hotovosti na jeden z bankovních účtů)Ethereum (platba do jedné z peněženek poskytnutých v průběhu objednávky)

Dash (platba do jedné z peněženek poskytnutých v průběhu objednávky)

Monero (platba do jedné z peněženek poskytnutých v průběhu objednávky)

Bitcoin (platba do jedné z peněženek poskytnutých v průběhu objednávky) 1. Odstoupení od smlouvy  1. Provozovatel upozorňuje Klienta, že po provedení platby a tedy uzavření smlouvy není možné od uzavřené smlouvy odstoupit, protože Služba naplňuje podmínky §1837 Občanského zákoníku, zejména totiž záleží v dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.  1. Klient může od smlouvy odstoupit, pokud Provozovatel není schopen dodržet původní kurz a cena uvedená v objednávce se liší oproti skutečné ceně o více než 6 % v důsledku časové prodlevy mezi uskutečněním objednávky, uzavřením smlouvy a uskutečnením směny operátorem.  1. Klient či Provozovatel může od smlouvy odstoupit také tehdy, pokud nebude moci Provozovatel splnit svůj závazek vůči Klientovi pro nedostatečnou likviditu či pohyby trhu, přerušení dodávky proudu či internetového připojení, přerušení provozu burzy virtuálních měn nebo v případě událostí vyšší moci.  1. Při odstoupení od smlouvy budou finanční prostředky vráceny stejným způsobem na stejný účet, ze kterého byly hrazeny. Obě Strany si nesou své náklady. 1. Partnerský program  1. Provozovatel umožňuje Klientovi účast v partnerském programu, jehož podmínky uvádí na Webu.

  2. Na Partnerském programu se může účastnit jen osoba starší 18 let a pouze občan státu EU nebo právnická osoba.  1. Provozovatel může podmínky partnerského programu kdykoliv do budoucna změnit či program zrušit.  1. Minimální výše výplaty v rámci partnerského programu je 1000,- Kč, nebo odpovídající ekvivalent v jiné měně či virtuální měně.  1. Je nepřípustné doporučovat do partnerského programu svůj vlastní účet, tj. účastník partnerského programu a doporučená osoba nesmí být totožná. 1. Práva k Webu  1. Provozovatel je vlastníkem Webu.  1. Web je autorským dílem i databází ve smyslu Autorského zákona. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.  1. Obsah Webu nelze uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem písemně souhlas. 1. Následky porušení podmínek  1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Klienta je Provozovatel oprávněn omezit práva Klienta a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Klientovi.  1. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Klienta je Provozovatel oprávněn:   1. omezit práva Klienta a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Klientovi; a/nebo   1. znemožnit Klientovi přístup na Web a další užívání Služeb. 1. Peněženka  1. Peněženka je služba, kterou může využívat každý registrovaný Klient. Vzhledem k prudkým odlišnostem v kurzech digitálních měn, které se vytvářejí každou minutou, není efektivní čekat někdy i dny na připsání transakce, zejména u mezibankovních převodů. Služba Peněženka umožňuje Klientovi zaslané prostředky přidat jako zůstatek k jeho klientskému účtu, namísto okamžité směny. Objednávka probíha obdobně jako běžná objednávka, namísto uhrazení digitální měny bankovním převodem, příp. jinou formou, je ale jako platební prostředek použit zůstatek klientského účtu.  1. Provozovatel nijak neručí za případné zneužití zůstatku. Zejména při ztrátě, či zneužití přístupových údajů k účtu. Služba neslouží jako místo pro přechovávání finančních prostředků a je určena pro složení dispozic "před plánovaným pohybem". Tímto se rozumí časový horizont několika dní, při případných neočekávaných událostech několika týdnů.  1. Klient bere na vědomí, že na službu Peněženka se nevztahuje žádná záruka. Služba Peněženka neslouží jako náhrada peněženky pro digitální měny, nebo snad jako náhrada účtů spravovaných finančními institucemi. Dále se zavazuje službu Peněženka využívat jen jako doplňkovou službu Služby. Jakékoli přeposílání finančních prostředků, nebo jakákoli jiná podezřelá manipulace bude nahlášena příslušným orgánům. 1. Vyloučení odpovědnosti Provozovatele  1. Služby poskytované Provozovatelem Klientovi jsou poskytovány „tak jak leží” a Provozovatel neposkytuje Klientovi žádné záruky ohledně Služeb nebo Webu. Provozovatel zejména Klientovi nezaručuje, že:   1. Web a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;   1. Web a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;   1. Web a Služby budou poskytovány bez chyb;

  1. Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb. Provozovatel Klientovi zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:   1. nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu a/nebo Služeb;   1. počítačovými viry;   1. zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany Klienta a/nebo třetích osob;   1. ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.  1. Kliknutím na odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Provozovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Klientovi za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Provozovatel doporučuje Klientovi seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů. 1. Závěrečná ustanovení  1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Klientem je uzavřen na dobu neurčitou.  1. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo poskytování Služeb. Již uhrazené služby se v takovém případě vyúčtují a bude poskytnuta náhrada za nerealizované služby.  1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Klienta na Web.  1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Web, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Klienta. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Klientovi nevzniká nárok na náhradu jakékoli přímé či nepřímé újmy či škody plynoucí z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Webu nebo Služeb.  1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Provozovatel informuje Klienta o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Klient mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Klientovi změny nabývají účinnosti pouze, pokud Klient se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Klienta se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Klienta i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Nesouhlasí-li Klient se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.  1. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Provozovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.  1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.  1. Klient má právo Služby reklamovat na adrese [email protected] Nároky z vadného plnění se řídí zákonnou úpravou.  1. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Provozovatelem a Klientem vzniklých v souvislosti s užíváním Webu a/nebo Služeb Klientem jsou příslušné soudy České republiky. Provozovatel upozorňuje Klienta, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).  1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne [1.5.2017].

Zásady ochrany soukromí

Jsme si vědomi, že bezpečnost vašich osobních údajů a dat, které s námi sdílíte, je klíčem k vzájemné důvěře. Zabezpečujeme tedy váš účet a chráníme vaše osobní údaje.

Prosíme, pečlivě si přečtěte tyto zásady, a pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás na [.].

V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:

 • kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje,

 • jak chráníme vaše osobní údaje a data,

 • proč a jak používáme cookies, a

 • jakým způsobem se můžete informovat o zpracování vašich osobních údajů a získat k těmto údajům přístup a případně vaše osobní údaje opravit či aktualizovat.

Kdo, proč a jak shromažďuje vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďuje a zpracovává za pomocí formulářů uvedených na webu virtualnipenize.cz (dále jen Web) Sydemencem Genius s.r.o., IČ: 056 07 809, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen Provozovatel) výhradně v mezích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon). Provozovatel je jako správce řádně zaregistrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00070528.

Při registraci na Webu shromažďujeme vaše osobní údaje a nadále je zpracováváme v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště či sídla, (iii) emailová adresa, a (iv) telefonní číslo (dále jen Osobní údaje).

Účelem zpracování Osobních údajů je pouze to, abychom vám mohli poskytnout naši službu a abychom vás mohli informovat o novinkách a našich službách (newsletter), případně službách našich Partnerů. K žádnému jinému účelu Osobní údaje nezpracováváme a nikomu třetímu je nepředáváme.

Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Osobní údaje používali k tomu, abychom vás informovali o novinkách a našich službách, postačí nám poslat email s tím, že si nepřejete, abychom Osobní údaje pro tento účel zpracovávali.

Osobní údaje nepředáváme žádné jiné osobě a chráníme je před jejich zneužitím.

Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování.

Ochrana a bezpečnost Osobních údajů

Provozovatel zavedl příslušná technicko-organizační opatření za účelem zabezpečení Osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tyto opatření patří zejména:

 • komunikaci s Webem šifrujeme pomocí protokolu SSL;

 • procesy shromažďování a zpracování Osobních údajů pečlivě kontrolujeme;

 • pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí;

 • pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace;

 • používáme firewally a další zabezpečovací technologie.

Používání "Cookies" na Webu

Tzv. „cookies“ (z anglického koláčky) je malý soubor dat, které Web uloží do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. Cookies pomáhají ke zlepšení obsahu a používání Webu, jakož i k jeho Klientské přívětivosti konkrétně pro vás. Jde např. o personifikaci Webu pro vás, zachování vašeho nastavení, uložení vašeho přihlášení apod.

Používáme „cookies“ a) pro vylepšování našich služeb a b) pro potřeby reklamy. Dále používáme „cookies“ třetích stran (např. Google Analytics).

Používáním Webu souhlasíte s ukládáním souborů “cookies” na váš počítač. Pokud si přeci jen přejete této možnosti nevyužít, můžete samozřejmě zablokovat „cookies“ z Webu. Stačí nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby vás před přijetím „cookies“ varoval a odmítnout „cookies“ v případě, že váš prohlížeč upozorní na jejich přítomnost. Ukládání „cookies“ můžete v prohlížeči také zcela vyloučit nebo již nainstalované „cookies“ můžete vymazat.

Vaše práva k Osobním údajům

Uchováváme Osobní údaje a další informace o vaší osobě po dobu požadovanou zákonem nebo po dobu nezbytnou pro účel, pro který byly Osobní údaje shromážděny v souladu s vašim souhlasem. Vaše práva k Osobním údajům jsou uvedena v souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo přístupu k Osobním údajům a dále právo požadovat informace o zpracování Osobních údajů.

Pokud si přejete vědět, jaké Osobní údaje o vás uchováváme, nebo pokud si přejete doplnit, opravit, anonymizovat či smazat neúplné, nesprávné či neaktuální Osobní údaje, nebo pokud si přejete, abychom Osobní údaje nezpracovávali, můžete tohoto práva kdykoli využít. Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom Osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat naše služby.

Dotazy ohledně ochrany soukromí

Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či stížnost na způsob, jakým využíváme Osobní údaje, obraťte se prosím na nás.

Tyto zásady mohou být čas od času změněny.

Tyto zásady nabývají platnosti dne [1.4.2017].Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a nebudeme je nikomu dalšímu předávat. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze k tomu, abychom s Vámi komunikovali a abychom vás informovali o novinkách a našich nových produktech, případně novinkách našich partnerů.

Pokud vás zajímá, jak se staráme o bezpečí dat a vaše soukromí, přečtěte si sekci ochrana soukromí.

Pokud nesouhlasíte, abychom vás informovali o právních novinkách a našich produktech, stačí jednoduše, abyste nám poslali email.

Pokud tak neučiníte, dáváte v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon) svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v následujícím rozsahu: (i) jméno a příjmení, (ii) adresa bydliště či sídla, (iii) emailová adresa, a (iv) telefonní číslo (dále jen Osobní údaje) společnosti Sydemencem Genius s.r.o., IČ: 056 07 809, se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, jako správci Osobních údajů (dále jen Správce).

Účelem zpracování Osobních údajů je, abychom vás mohli informovat o novinkách a poskytovat Vám komplexní informace o produktech a službách, které Správce či jeho partner poskytuje prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových akcích, výzkumech nebo anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním Osobních údajů udělujete dobrovolně, a to nejdéle na dobu deseti let od registrace nebo poskytnutí služby.

Máte rovněž právo:

 • na přístup k vašim osobním údajům; požadovat opravu vašich osobních údajů v souladu se Zákonem; a kdykoli svůj souhlas odvolat oznámením doručeným Správci (postačí nám poslat email). Správce prohlašuje, že Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

.